Představujeme Vám systém předsazených lodžií typů PSBK a B-CH-U.
Dovolte, abychom Vám představili námi dodávané systémy předsazených železobetonových lodžií ke stávajícím panelovým obytným domům s příčným nosným stěnovým systémem. Jedná se o typ PSBK (založení nosných stěnových prvků lodžií na samostatných základech) a o typ B-CH-U, který je pomocí speciálních prvků zavěšen na stávajícím objektu (na příčných nosných stěnách stávajícího objektu).

Systém PSBK - založení do země není třeba představovat, je běžně a hojně používáno v různých modifikacích co do tvarů a typů. Obecně se jedná o nově vybudované základy vně objektu. Tyto základy se většinou osazují na úroveň stávající základové spáry objektu. Pak nastupuje dvojí přístup projektantů. Jedni důsledně dilatují novou konstrukci od stávající a druzí se naopak snaží nové základy přikotvit k základům stávajícího objektu. Konstrukce založená na samostatných základech je pak ohrožena nekontrolovaným sedáním v důsledku konsolidace základové spáry. Tento proces trvá velmi dlouhou dobu (až několik desítek let) a v důsledku sedání pak dochází k sekundárním poruchám v místech napojení nových konstrukcí na konstrukce stávající. Další nevýhodou založení na samostatných základech jsou poměrně rozsáhlé zemní práce většinou už v blízkosti vzrostlé zeleně, přeložky inženýrských sítí (skoro vždy se jedná o sdělovací vedení, případně nízké napětí. Horší je to v místech plynových a vodovodních přípojek objektů, které jsou vedeny tak, že vstupují do technického podlaží hned vedle příčných nosných stěn. V případě přeložek je pak nutno dodržet příslušné prostorové normy a ochranná pásma, což je někdy velice problematické. V neposlední řadě je zde velice nepříjemná situace s pozemky, na kterých by se měly nové základy nacházet. Mnohdy se nám stává, že majitel nechce prodat ani pověstnou píď svého pozemku, nebo je majitelem Pozemkový Fond a je všechno na velice dlouhé lokte ... Z těchto, i jiných důvodů, vznikl systém založení lodžií B-CH-U, který dokáže všechny tyto problémy eliminovat tak, že zcela odpadnou zemní práce a přeložky.
   
Systém B-CH-U umožňuje zavěšení konstrukce lodžií na stávající objekt s využitím příčných nosných stěn bez zásahu do terénu. Principielně lze tento způsob charekterizovat jako konzolový, kdy se ke stávajícím příčným nosným stěnám objektu připevní konzoly, na kterých pak spočívají ostatní lodžie nacházející se nad těmito konzolami. Jednu z výhod, kromě technického řešení, ocení zejména ti stavebníci, kteří při klasickém způsobu plošného založení do země musí vykupovat pozemek potřebný pro základy, nebo jestliže vedou u objektu inženýrské sítě, které je nutno překládat. Z toho vyplývá že šetří stavebníkům čas při vyřizování územního a stavebního řízení z hlediska potřebných vyjádření k dotčeným sítím a nemalým přínosem je také možnost založit lodžii v libovolném podlaží, tj. bez nutnosti existence lodžií v nižším podlaží. Jaké architektonické možnosti ztvárnění stávajících objektů panelových domů je tak možno vytvářet je pak jenom na fantazii architekta.

Oba dva typy mají tvarově stejné možnosti v běžných podlažích. Tvarově je možno stěny řešit téměř jakkoli, avšak za dodržení určitých statických zásad, které zde popisovat je nad rámec této nabídky. Stěny jsou na rozdíl od jiných systémů koncipovány jako železobetonové a tím mají menší tloušťku a jsou méně hmotné – což je výhoda při konzolovém založení. Detaily styků běžných stěn jsou provedeny převážně jako kloubové bez vyloučení zachycení části vodorovných sil. Systém kotvení zaručuje přesnost montážních sestav v přísnějších úrovních než stanovují běžné normy a umožňuje vertikální dilataci celého systému lodžií zejména v důsledku objemových změn v závislosti na teplotě. Veškeré kotvení i v běžných podlažích je prováděno do příčně nosných stěn pomocí závitových tyčí na speciální chemické malty. Systém výstavby je vždy dozorován jednak autorským dozorem projektanta a zejména dozorem statika resp. soudního znalce v oboru statiky, který kontroluje a odsouhlasuje pokračování v návazných prací statického charakteru.

Systém B-CH-U se nám jeví jako optimální pro navrhované řešení, protože řeší takřka všechny problémy, které mohou stavebníkovi nastat v rámci výstavby lodžií. V současné době je zpracováno několik základních typů, které je možno libovolně dotvarovávat a vzájemně kombinovat. Jedná se zejména o tvary a použité materiály zábradlí, kdy nabízíme zábradlí železobetonové přímé, či lomené (vhodné pro dodatečné prosklení celých lodžií) a zábradlí s ocelovou nosnou konstrukcí s libovolnou výplní. Nejčastěji je užíváno dřevěných výplní, imitace dřeva, profilované kovové výplně, perforovaný plech apod. Barevné řešení je libovolné – prefabrikované železobetonové dílce jsou dodávány v pohledové úpravě, kterou je možno modifikovat běžnými fasádními barvami.

Cenovou úroveň nelze jednoznačně určit bez znalosti konkrétního panelového domu - co do vybraného typu lodžií, zábradlí a založení, počtu podlaží a četnosti sousedících sloupců a také stavu spodních stěn z hlediska případných otvorů v místech osazení kotvících prvků. Další faktor ovlivňující cenu v přepočtu na jednu lodžii je dostupnost panelového domu z hlediska možnosti dosahu montážního prostředku. Na základě zkušeností z již realizovaných akcí můžeme uvést cenu v rozsahu od 45.000,-Kč do 75.000,-Kč za jednu realizovanou lodžii.

Samozřejmostí je na každou zakázku samostatná projektová dokumentace se statickým propočtem. Závěrem je vhodné se zmínit, že přípravě každé zakázky je z naší stany věnována maximální péče a jsou vždy navrhovány nejoptimálnější řešení z hlediska užitnosti a ceny celého souboru.

Jihlava - Telečská ulice (PSBK):   Jihlava - Demlova 9 (B-CH-U):

   
Jihlava - S.K. Neumana 5 (B-CH-U):   Jihlava - S.K. Neumana 5 (B-CH-U):
 
Jihlava - Březinova 26-27 (B-CH-U):   Brno - ul. Kamínky 21-23 (B-CH-U):
 

(Uvedené fotografie jsou namátkově vybrané z realizovaných akcí. Všechny prefabrikáty byly dodány výrobnou PREMAC, spol. s r.o.. Starší akce byly montovány různými montážními četami; v současné době jsou z důvodů zajištění kvality díla montovány pouze jedním vyškoleným realizačním týmem.)

Za realizační tým:   Za projektanta:
Ctibor Fiala
Provozovna:
Charbulova 166
618 00 Brno
tel: 603548404
  Ing. Kamil Bulion
Jeneweinova 29
617 00 Brno
tel: 603462695
fimont@seznam.cz   bulion@bulion.cz

Zobrazení propagačního letáku ve formátu PDF.


Poznámka technicko administrativního charakteru:

Systém PSBK je patentován u Úřadu průmyslového vlastnictví, patent č. 289767, přihlašovatelem je Premac, spol. s r.o., Jihlava, CZ, původci patentu jsou Chaloupecký Bronislav Ing., Dušejov, CZ, Bulion Kamil Ing., Brno, CZ a Uhrin Vlastimil Ing., Brno, CZ.

Z výše uvedeného vyplývá, že je mírně řečeno nevhodné, aby zejména systém B-CH-U montovala jakákoliv firma, která se stala vítězem výběrového řízení. Většinou se tak stane na základě neznalosti technického problému a tím i finančního podcenění celé akce. V průběhu realizace pak dochází k navyšování původně nabídnuté ceny realizace a o profesionalitě technického provedení už ani nemůže být řeči. (Stalo se nám na jedné akci v Jihlavě, že si investor vybral blíže nejmenovanou stavební firmu, která neměla ani ty nejmenší zkušenosti z montáží prefabrikátů, neboť v minulosti působila v úplně jiném odvětví. Dokonce se stalo i to (v rámci současně platných zákonů), že generální projektant vůbec nevěděl, že se stavba realizuje, jak a kdo ji provádí. Dozvěděl se to až při reklamaci před kolaudací. Projektant byl přizván na posouzení díla jako celku a hned na první pohled bylo jasné, že v několika bodech nebyla dodržena projektová dokumentace. Nově budované lodžie byly totiž osazeny skoro o 30 cm níže, než měly být. Tedy u každých balkonových dveřích se dodatečně přidělávaly schody ... jak jinak - na náklady investora!)

Konstrukce systému B-CH-U je velice citlivá na technické provedení zejména v místech osazování nosných konzol. Z těchto důvodů autoři tohoto systému trvají na tom, že montáž lodžií B-CH-U bude provádět pouze jimi doporučená, vyškolená a vyzkoušená montážní firma. Jinak nelze ze strany autorů systému B-CH-U převzít záruku za dílo jako celek jak po stránce montážní, tak po stránce statické.

Ing. Kamil Bulion
www.bulion.cz